Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

7089 6dbd
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
8736 0049 500
Reposted fromwowimtired wowimtired
lighter
Październiki takie są. Zawsze były.

October 09 2017

lighter
Potrzebuję kota i wilka.
lighter
"Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka."
Witold Gombrowicz
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
lighter
believe this log
Reposted fromcube cube viastonerr stonerr
lighter
lighter
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viastonerr stonerr
lighter
7195 f5e8
Reposted frompotatolovero potatolovero viastonerr stonerr
lighter
8118 fb0e 500
lighter
4087 a78b
Reposted fromstormymind stormymind viastonerr stonerr
lighter
7463 9f61 500
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
lighter
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna viastonerr stonerr
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr
1322 2d3d
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr
lighter
You know You are ready, when you're in the way./on the way. - Z w czoraj.
lighter
AGAIN.

October 07 2017

3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viakrainakredek krainakredek
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl