Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

lighter
Pełnia w Strzelcu. - Czas w drogę.

June 08 2017

lighter
Zawsze słyszałam głosy. Tyle tylko, że brałam je za (przed)sny.
lighter
Lada moment ziści się plan; stanę się winniczkiem!.
lighter
Staram się. 

Tyle do... 

Usuń zbędne. Zostaw tylko naprawdę najważniejsze. 

Wielkie chwile, szybko dziejące się najważniejsze rzeczy, nie pozostawiają wątpliwości.
lighter
Pejotl przełożony na jutro. Na oby lepiej.

June 07 2017

lighter
Jutro pejotl 
lighter
Przed rzeczami ogromnymi nie uciekam. One są na pewno dla Mnie.

June 06 2017

lighter
Robię Sobie za karę karę.
I tak jest zawsze., aż przypomnę Sobie, że wolę marchewki.
lighter
Zawsze, kiedy coś robię nie tak (jak czuję, że jest najlepiej), wpadam w otchłanie smutku, apatii, rozpaczy, poczucia beznadziei, - tego, co dla Mnie prywatnie normalne. 

June 05 2017

lighter
Ubezpieczona niezaszczepiona. I niech tak zostanie. Zdrowo.

June 03 2017

lighter
Całe życie na ostatnią chwilę. 

Zmienię i to.

June 02 2017

lighter
Mamę trzeba nakarmić psychodelikami.
lighter
Oni wszyscy czekają, podglądają, śledzą, naprawdę chcą wiedzieć. Dzieci objęte amnezją pragną Nauczyciela, który przypomni im, kim są [czym jest]. I to jestem Ja. Zaraz po tym, jak staję się pewna. A to już za zdarzeń kilka. 
PS: Dziękuję Ci, ignorancie-dowcipnisiu. Bez Twojego działania nie byłoby... - Mnie.

May 31 2017

lighter
Widzę, to jeszcze nie ideał, ale przyznać muszę, że granicę normy wysunęłam daleko.
lighter
Jeatem high,
a za moment
dziki kraj.
lighter
Wyprowadzka. Kolejna. Następnym razem nie popełnię błędu posiadania rzeczy.
lighter
Pamiętam, że chciałam zmienić telsty o cierpoeniu. Jeszcze je tu poprawię.

May 22 2017

lighter
2357 4b7d

May 20 2017

lighter
Kto tkwi pomiędzy, cierpi. I cierpieć będzie, póki na coś się nie zdecyduje.
lighter
Każda rzecz bowiem do tego się sprowadza. Do chcę/nie chcę; tak/nie. Tak kształtujemy naszą rzeczywistość; godząc się albo nie godząc; utrwalając albo niszcząc.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl